Capability of Sentinel-2 MSI data for monitoring and mapping of soil salinity in dry and wet seasons in the Ebinur Lake region, Xinjiang, China

Jingzhe Wang, Jianli Ding, Danlin Yu, Xuankai Ma, Zipeng Zhang, Xiangyu Ge, Dexiong Teng, Xiaohang Li, Jing Liang, Ivan Lizaga, Xiangyue Chen, Lin Yuan, Yahui Guo

Research output: Contribution to journalArticle

21 Scopus citations

Fingerprint Dive into the research topics of 'Capability of Sentinel-2 MSI data for monitoring and mapping of soil salinity in dry and wet seasons in the Ebinur Lake region, Xinjiang, China'. Together they form a unique fingerprint.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences